Jak se orientovat v listu vlastnictví

3. 7. 2019

image

V dnešním článku se detailněji podíváme na list vlastnictví (LV), který je pro vás základním zdrojem informací o nemovitosti.

List vlastnictví je veřejná listina a základní dokument, který slouží k prokázání vlastnictví nemovitosti. Je to první dokument, který byste si měli prověřit, pokud uvažujete o koupi, ale třeba i nájmu nemovitosti.

Navážeme tak na minulý článek
Kde zjistíte informace o nemovitosti, ve kterém jste se dozvěděli, kde na internetu zjistíte informace o nemovitosti.

Ještě si připomeňme, že LV získáte přímo na katastru, Czech POINTu (tedy na České poště či obecním úřadě) a také u notáře. Případně vám pomůžu i já, protože používám placený dálkový přístup do katastru nemovitostí, přes který si mohu LV za úplatu stahovat.
 

List vlastnictví je rozdělen do následujících sekcí.
 

Záhlaví

V něm naleznete kromě nadpisu také obec, okres a katastrální území - tyto tři údaje jsou zároveň označené číselným kódem. Dále pak číslo LV, pod kterým jej příslušné katastrální pracoviště eviduje. Také zde vidíte, jakým způsobem jsou číslovány parcely - v některých katastrálních územích mají jednu, v jiných pak dvě číselné řady - u těch je parcela, která je stavební, označována zkratkou "St.".
 

Sekce A - Vlastník, jiný oprávněný

Zde je uveden vlastník nemovitosti, ať už se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Pokud je spoluvlastníků více, je u každého z nich uvedena také velikost spoluvlastnického podílu. Je-li nemovitost ve vlastnictví manželů, je zde uvedena zkratka SJM (společné jmění manželů), případně MCP (manželé cizího práva), jedná-li se o manžele mimo ČR.

Dozvíte se také místo pobytu a rodné číslo vlastníka (v případě právnické osoby její IČ a sídlo podnikání), můžete si tedy spárováním s občanským průkazem snadno ověřit, zda jednáte se skutečným vlastníkem. Pokud je spoluvlastníků více, a vy kupujete celek, příslušné smlouvy musejí podepisovat všichni spoluvlastníci, případně dát k jejich podpisu zplnomocnění.
 

Sekce B - Nemovitosti

Ano, je to tak, tahle část definuje konkrétní nemovitost či nemovitosti, které jsou předmětem vlastnictví subjektu uvedeného v části A.

V sekci B vás nemusejí nutně zajímat všechny nemovitosti - může v ní být uvedeno např. více bytů nebo pozemků, přičemž vy máte zájem koupit jen jeden z nich.

Naleznete zde parcelní čísla pozemků vč. jejich výměr v metrech čtverečních a do jaké spadají kategorie podle druhu, způsobu využití a způsobu ochrany. Zjistíte, zda je součástí některého z pozemků stavba, případně zda je stavba vedena samostatně a je evidována na tomto, nebo jiném LV.

U jednotek zde uvidíte velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu a především to, zda se jedná o byt, či nebytový prostor. Můžete tak předejít zklamání, kdy se domníváte, že se jedná o byt, avšak formálně tomu tak není. Dále je důležité si ověřit, zda je součástí spoluvlastnického podílu také pozemek pod domem. Pokud je vlastník domu odlišný od vlastníka pozemku, je potřeba detailněji prozkoumat majetkové vztahy.
 

Sekce B1 - Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B (případně také Jiná práva)

Jak název napovídá, v této části jsou vypsána práva, která nemovitosti "pomáhají", např. věcné břemeno chůze a jízdy v její prospěch.

Uvádí se, pro koho je dané oprávnění zřízeno a k jaké nemovitosti z výčtu v části B tato povinnost vzniká.

Typicky se jedná o přístupovou cestu ve vlastnictví jiného subjektu, na které je zřízeno věcné břemeno, aby cizí cestu mohl využívat i vlastník této nemovitosti. Není tedy důvod automaticky se děsit uvedeného věcného břemene, pokud je v sekci B1.
 

Sekce C - Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů (případně také Omezení vlastnického práva)

V této části naopak obezřetní být musíte, protože v ní jsou uvedeny povinnosti, které má vlastník nemovitosti vůči jiným subjektům. Vlastně se jedná o opačnou variantu výše uvedeného věcného břemene (zde však danou nemovitost omezuje), často bývá pak v této sekci uvedeno Zástavní právo smluvní ve prospěch banky, u které máte na danou nemovitost hypotéku, a touto nemovitostí bance ručíte. Také zde uvidíte případně sjednané předkupní právo či exekuci.

Se zástavním právem banky mohou souviset další záznamy typu Zákaz zcizení či Zákaz zatížení. Zástavních práv může být v danou chvíli více vůči různým věřitelům. Toto je typické, pokud právě dochází k převodu nemovitosti, kdy k jejímu financování je poskytována hypotéka a zároveň se vyplácí stávající hypotéka původního majitele. Tam se totiž uvěrující banka kupujícího dočasně zařazuje na druhé místo za původní banku prodávajícího. Může se ale stát, že na LV "visí" již neplatné zástavní právo, které nebylo odstraněno např. po dřívějším refinancování hypotéky jinou bankou (či po jejím úplném splacení) - to je pak dobré vymazat, aby LV zbytečně nezatěžovalo.

Obecně vzato, ne všech věcných břemen je potřeba se obávat, některá jsou naprosto běžná a naopak pro infrasturkturu nemovitostí nutná - např. věcné břemeno zřízené ve prospěch energetické společnosti spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, vč. práva jeho umístění.
 

Sekce D - Poznámky a další obdobné údaje (případně také Jiné zápisy)

Zde se evidují katastrální informace, jako jsou např. změna výměr obnovou operátu či změna číslování parcel.
 

Sekce E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

V této části naleznete přímo podklady, na základě kterých bylo zapsáno vlastnické právo - nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, ale může to být i smlouva darovací, nebo třeba usnesení soudu o dědictví.

Dobré je, že na základě čísla řízení si pak můžete konkrétní dokument na katastru zakoupit, a zjistit tak další detaily týkající se nemovitosti. To ostatně platí i pro jiné dokumenty uváděné v jiných částech LV (např. věcná břemena v části B1 a C, kde se v příslušném dokumentu s těmito břemeny můžete detailněji seznámit).
 

Sekce F - Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Tato část se týká zemědělských pozemků a označuje u nich tzv. bonitované půdně ekologické jednotky, které eviduje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Toto je užitečné mimo jiné pro oceňování těchto typů pozemků.

Hodnota BPEJ vám také napoví, zda nebude problém s vyjmutím pozemku ze zemědělského půdního fondu, pokud byste na takovém pozemku chtěli stavět. Více informací se dozvíte 
ZDE.
 

Mezi sekcemi E a F je pak část 
Plomby a upozornění, ve které si můžete ověřit, zda momentálně nedochází k manipulaci s nemovitostí. Pokud by tomu tak bylo, ověřte si, o jaký typ řízení se jedná.


V článku jsem uváděl jen ty nejběžnější záznamy. Setkáte-li se nějakým, u kterého potřebujete poradit, klidně se na mě obraťte.


Mirek Rybín

image